หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
อบต.ห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยินดีให้บริการคะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.ห้วยขุนราม


“พัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์
ส่งเสริมชุมชนอยู่ดีมีสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
พันธกิจ
 
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงาม
 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีคุณภาพ
 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนการมีส่วนรวมของชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
แนวทางการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางส่งเสริมสุขภาพการกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข

แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กลุ่มแม่และเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
และกลุ่มผู้ป่วยเอดส์,เรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่

แนวทางสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและเดือดร้อนในชุมชน

แนวทางเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการ
ประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา

แนวทางส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
 
 
 
     
         
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 18220
  โทรศัพท์ : 036-704-024 โทรสาร : 036-704-024
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
  จำนวนผู้เข้าชม 6,257,667 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2562
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 083-062-2652
Line id : 0830622652
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10