หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

ทุ่งทานตะวัน ลพบุรี

ศาลพระกาฬคู่เมืองลพบุรี

พระปรางค์สามยอด

ลพบุรี ถิ่นดินสอพอง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
   
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 

"พัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

ส่งเสริมชุมชนอยู่ดีมีสุข บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 
 
 
 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่ดีงาม
 
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
 
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้มีคุณภาพ
 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนการมีส่วนรวมของชุมชน
     
 
  การพัฒนาคุณภาพคน
         
   
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
     
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
ส่งเสริมสุขภาพการกีฬา นันทนาการ และสาธารณสุข
     
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กลุ่มแม่และเด็ก เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเอดส์ , เรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่
     
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและเดือดร้อนในชุมชน
     
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน
     
การสร้างภูมิคุ้มกันในด้านยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
  การบริหารจัดการและการบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
         
   
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน
     
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ
 
  เศรษฐกิจพอเพียง
         
   
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     
ส่งเสริมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ
     
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม จ.ลพบุรี
โทร : 036-704-024
รับเรื่องร้องเรียน โทร: 036-704-024
จำนวนผู้เข้าชม 2,875 เริ่มนับ 29 ส.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10