หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
 
 
NEWS
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ยินดีให้บริการคะ
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
   
  มีสภาพพื้นที่ราบเชิงเขาและภูเขา ที่ราบลุ่มเชิงเขาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร และพื้นที่ส่วนใหญ่ เหมาะแก่การปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย ส่วนพื้นที่ภูเขา เป็นเขตอนุรักษ์ของกรมป่าไม้ คือ เขาโป่ง สวอง ตั้งอยู่กลางพื้นที่ตำบลห้วยขุนราม
 
อาชีพประชากร
การประกอบอาชีพของประชากรตำบล
ห้วยขุนราม พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
 
ความปลอดภัยในตำบล
ที่พักสายตรวจตำบลห้วยขุนราม จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ
 
 
ภูมิอากาศ
   
  ตำบลห้วยขุนรามมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบ
ร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 27-40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน วัดได้ 35-44 องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิต่ำสุด เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม วัดได้ 21-30 องศาเซลเซียส
 
การคมนาคม
           
 
ถนนกรมทางหลวง จำนวน 3 เส้น
 
ถนนกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 1 เส้น
 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 5 เส้น
 
ถนนท้องถิ่น อบต.ห้วยขุนราม จำนวน 64 เส้น
 
แหล่งน้ำ